Наша рэдакцыя


знаёмцеся

Выдавец газеты

Праграмная рада Тыднёвіка „Ніва”

Адрас для карэспандэнцыі

Rada Programowa Tygodnika „Niwa”
15-959 Białystok 2, skrytka pocztowa nr 84
POLAND
tel./fax (+48 85) 743 50 22

 
Яўген Вапа
галоўны рэдактар, старшыня Праграмнай рады
Мікалай Ваўранюк
журналіст
Аляксандр Вярбіцкі
журналіст
Віталь Луба
намеснік галоўнага рэдактара
Міраслава Лукша
журналіст
Ганна Кандрацюк-Свярубская
журналіст, рэдактар Зоркі
Уршуля Шубзда
журналіст
Адам Паўлоўскі
тэхнічны рэдактар
Аляксей Мароз
журналіст
Галіна Рамашка
канцылярыя
... ды шмат-шмат іншых асоб, якія фармальна ў рэдакцыйны калектыў не ўваходзяць, але прозвішчы якіх Вы бачыце пад матэрыяламі ў газеце.