Падпіска на „Ніву”


Паперы пакуль нішто не заступіла

  1. Sprzedaż egzemplarzową „Niwy” prowadzą:: kiosk przy „Słoneczku” na ul. Sienkiewicza w Białymstoku, placówki pocztowe i listonosze w woj. podlaskim, punkty sprzedaży prasy w sklepach PSS SPOŁEM i LIDL, siedziba redakcji „Niwy”.

  2. Prenumerata krajowa: „POCZTA POLSKA”, „KOLPORTER”, — kwartalna 39,00 zł., półroczna 78 zł., roczna 156 zł. Spółka „RUCH” nie przyjmuje już zamówień na prenumeratę. Wpłaty przyjmują urzędy pocztowe na terenie województwa podlaskiego oraz oddziały „KOLPORTER” na terenie całego kraju.

  3. Prenumerata elektroniczna https://e-niva.org

  4. Prenumeratę można zamówić w redakcji. Niwa, 15-959 Białystok, ulica Zamenhofa 27. Prenumerata kwartalna 78 zł., półroczna 156 zł., roczna 312 zł.

    Wpłaty przyjmuje: Rada Programowa Tygodnika „Niwa”, BANK PEKAO S.A. O/Białystok 38 1240 5211 1111 0000 4929 0945.

Падпіска на электронную Ніву