Падпіска на „Ніву”


Паперы пакуль нішто не заступіла

  1. Sprzedaż egzemplarzową „Niwy” prowadzą:: kioski i punkty sprzedaży „RUCH” na terenie woj. podlaskiego, placówki pocztowe i listonosze w woj. podlaskim, kioski i punkty sprzedaży „KOLPORTERA” oraz „GARMOND PRESS”, siedziba redakcji „Niwy”.

  2. Prenumerata krajowa: Wpłaty przyjmują urzędy pocztowe na terenie województwa podlaskiego oraz oddziały „KOLPORTER” na terenie całego kraju. Zamówienia na prenumeratę realizowaną przez RUCH S.A. można składać bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem: 801 800 803 lub 22 693 70 00 – czynne w godzinach 7.00 – 18.00 Koszt połączenia wg taryfy operatora. „POCZTA POLSKA”, „KOLPORTER”, „RUCH” - kwartalna 39,00 zł., półroczna 78 zł., roczna 156 zł.

  3. Prenumerata z wysyłką za granicę: Wpłaty przyjmuje „RUCH” S.A. Oddziałі Krajowej Dystrybucji Prasy, ul. Jana Kazimierza 31/33, 01-248 Warszawa; telefony: +48(0)22 53-28-823 — prenumerata płatna w walucie obcej, 0-2253-28-816, 53-28-819; — prenumerata płatna w PLN; nr faxu: 0-2253-28-734 oraz redakcja "Niwy"

  4. Prenumeratę można zamówić w redakcji. Prenumerata kwartalna 70 zł., półroczna 140 zł., roczna 280 zł.

    Wpłaty przyjmuje: Rada Programowa Tygodnika „Niwa”, BANK PEKAO S.A. O/Białystok 38 1240 5211 1111 0000 4929 0945.

Падпіска на электронную Ніву